Informacja - „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015”

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015”. Gmina Łapy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego Programu otrzymał dotacje w wysokości 84000 zł. Założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich szczebli takich działań, które będą służyły:

  • Wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnionych w gminach.
  • Priorytetem programu jest dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.