Konferencja „Perspektywa zmian i innowacyjne rozwiązania w pomocy społecznej”.

W dniach 12-14 stycznia b.r. przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach wzięli udział w 3-dniowej konferencji pt. „Perspektywa zmian i innowacyjne rozwiązania w pomocy społecznej”. Konferencja została zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, którego przedstawiciele łapskiego MOPS są członkami.

W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w tym Pani Krystyna Wyrwicka Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej oraz Pani Marzena Bartosiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, które zaprezentowały propozycje zmian w ustawie o pomocy społecznej. Podczas konferencji poruszano następujące tematy:

  • model realizacji usług o określonym standardzie w gminie na przykładzie MOPS w Radomsku,
  • standard usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych na przykładzie MOPS w Działdowie,
  • superwizja w pomocy społecznej na podstawie doświadczenia Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinnie „Dla rodziny”,
  • model współpracy instytucji pomocy społecznej i rynku pracy na podstawie działań MOPS w Bielsku-Białej,
  • organizowanie społeczności lokalnej i praca metodą środowiskową na przykładzie MOPS w Radomsku,
  • wolontariat w MOPS na podstawie MOPS w Sochaczewie,
  • asystent rodziny – między teorią a praktyką,
  • nowatorskie rozwiązania w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną na podstawie MOPS w Sochaczewie,
  • zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
  • innowacyjne rozwiązania w pracy z osobą bezdomną na przykładzie Miasta Sopot,

Podczas konferencji podjęto dyskusję dotyczącą propozycji działań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa pracowników w ops. Czy konieczne są zmiany w obowiązującym porządku prawnym w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników socjalnych? Jakie mechanizmy, rozwiązania organizacyjne oraz środki bezpieczeństwa należy zastosować, aby pracownik socjalny wykonywał swoje obowiązki służbowe zarówno w środowisku jak i w siedzibie instytucji przy zachowaniu gwarancji bezpieczeństwa? Jakiego rodzaju szkolenia w omawianym zakresie powinny być zagwarantowane pracownikom socjalnym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej?