KIS - „Sukces w działaniu”

logo KIS

 

Na 69 wniosków o dofinansowanie, złożonych w konkursie ofert „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015 r.”, Gmina Łapy/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach uzyskała dotację w wysokości 80 000,00 zł.

Przedsięwzięcie zakłada objęcie 14 uczestników Klubu Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” kontraktami socjalnymi w okresie od 1 lipca 2015r. do 31 grudnia 2016r. W ramach jego realizacji świadczone będzie:

  • poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe, w tym: indywidualne konsultacje, warsztaty grupowe
  • praca socjalna: poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe
  • zajęcia samokształceniowe, w tym wyjazdy integracyjne
  • szkolenie BHP
  • badania medycyny pracy
  • kurs zawodowy w ramach jednej z grup zawodowych,
  • organizacja praktyk zawodowych u pracodawcy
  • zatrudnienie wspierane- prace społecznie użyteczne
  • zatrudnienie uczestników projektu na podstawie umowy zlecenie

           W Klubie Integracji Społecznej prowadzone będą zajęcia grupowe oraz indywidualna praca z klientem. Każdy z 14 uczestników będzie diagnozowany przez psychologa i doradcę zawodowego przy współpracy z pracownikiem socjalnym, w celu dokładnego określenia jego potrzeb, deficytów oraz sytuacji życiowej.

             Beneficjenci będą kwalifikowani, w ramach reintegracji zawodowej, do uczestnictwa w wybranej grupie szkolenia zawodowego, tj. Hotelarsko-gastronomicznej lub Ogrodniczo – porządkowej.