Informacja Czynsze Mieszkaniowe

Czynsze Mieszkaniowe i Zarządzanie Komunalnymi Zasobami Mieszkaniowymi  obsługiwane są w pokoju nr 02

prowadzi Inspektor ds. zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi   Janina Dobkowska

tel./fax: 85 715 25 50 wew. 210

Godziny przyjmowania klientów: 8:00-15:00

Zarządzanie komunalnymi Zasobami Mieszkaniowymi

Zarządzanie komunalnymi Zasobami Mieszkaniowymi

 

       Tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Zadanie te realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach.

      Realizacja zadania odbywa się na zasadach i przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014.150). W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej o niskich dochodach wynajmuje się lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łapy.

 

Zasady wynajmowania mieszkań komunalnych

       Umowy najmu są zawierane z osobami spełniającymi warunki zawarte w Uchwale nr XXXV/322/01 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łapy.

Umowy najmu mogą być zawierane z osobami :

 • posiadającymi tytuł prawny do zamieszkiwania w budynkach podlegających rozbiórce w związku z inwestycjami gminy lub ze względu katastrofalny stan techniczny,
 • zakwalifikowanymi do otrzymania lokalu ze względu na złe warunki mieszkaniowe, kwalifikujące do ich poprawy i o niskich dochodach,
 • które utraciły mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego darzenia losowego,
 • będącymi repatriantami, którym gmina wynajmuje lokale na podstawie przepisów ustawyz dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji,
 • które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy pod warunkiem, że były zameldowane i zamieszkiwały w lokalu przez okres co najmniej pięciu lat poprzedzających datę opuszczenia lokalu przez najemce lub datę jego śmierci.
 • W myśl uchwały za osoby spełniające warunki do wynajmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Łapy w pierwszej kolejności uważa się:
 • osoby , które nie są najemcami lokalu komunalnego lub zakładowego, nie są członkami spółdzielni mieszkaniowej oraz nie posiadają własnego mieszkania, domu bądź działki budowlanej,
 • osoby zamieszkujące w lokalu, w którym na jedną osobę uprawnioną w gospodarstwie wieloosobowym przypada mniej niż 5 m² powierzchni mieszkalnej, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 10 m²,
 • osoby, których średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 125% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% w gospodarstwie wieloosobowym,
 • osoby zameldowanie na terenie gminy Łapy na pobyt stały przez okres co najmniej pięciu lat, a w przypadku małżeństwa – zameldowanie przez okres, o którym mowa winien mieć przynajmniej jeden z małżonków,
 • powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

   Osoby ubiegające się o mieszkanie z zasobów mieszkaniowych gminy Łapy powinny złożyć wniosek i dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów uchwały.

      W celu realizacji społecznej kontroli wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieokreślony wprowadzona jest Społeczna Komisja Mieszkaniowa składająca się z minimum pięciu osób, powołanych w szczególności spośród przedstawicieli: Rady Miejskiej w Łapach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach zajmuje się rozliczaniem czynszów, rozliczaniem zimnej, ciepłej wody i ogrzewania i innymi zagadnieniami z zakresu zarządzania zasobami mieszkaniowymi.

       Więcej informacji można uzyskać w tutejszym Ośrodku, pokój nr 2 osoba do kontaktu Janina Dobkowska lub pod nr 85 175 2550 wew 210,