ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

 

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

 

Od 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2014r. do dnia 30 kwietnia 2015r. dla gospodarstwa domowego:

 

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi -11,36 zł/miesiąc,

 

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi -15,77 zł/ miesiąc,

 

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi -18,93 zł/miesiąc.


Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry (z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego wydawane i przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach przy ul. Głównej 50 , w godzinach od 7.30 – 15.30. (pokój nr 3 na parterze)

 

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

 Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 Wniosek do pobrania o zryczałtowany dodatek energetyczny

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012r. poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2013r., poz. 984), ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267).

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.