DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI MIESZKANIOWE
Obsługa interesantów w sprawie dodatków mieszkaniowych odbywa się pokój nr 3
prowadzi inspektor ds. dodatków mieszkaniowych: Renata Łapińska
tel./fax: 85 715 25 50 wew. 209
 
Godziny przyjmowania klientów 7:30-15:00
 
Co to jest dodatek mieszkaniowy
Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.
 
Kto jest uprawniony
O dodatek mieszkaniowy może starać się każdy. Należy jednak spełnić kilka warunków jednocześnie. Należą do nich:
kryterium dochodowe,
kryterium powierzchni lokalu w stosunku do liczby osób w nim mieszkających,
posiadanie tytułu prawnego do lokalu.
 
Prawo do mieszkania
Dodatek przysługuje:
najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Dodatek mieszkaniowy można otrzymać na podstawie tylko jednego z wyżej wymienionych tytułów.
 
Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy od :
Pierwszy warunek - aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy udokumentować swoją sytuację finansową.
O dodatek mieszkaniowy można się ubiegać, jeśli średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w ostatnich trzech miesiącach (liczonych przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) nie przekracza:
175 proc. najniższej emerytury - dla gospodarstw jednoosobowych (czyli osób mieszkających samotnie),
125 proc. najniższej emerytury - dla gospodarstw wieloosobowych.
Wysokość najniższej emerytury zmienia się, bo podlega ona waloryzacji. Od 1 marca 2014 roku - wysokość najniższej emerytury wynosi 844,45 zł.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego należy wykazać dochód z gospodarstwa (ilość ha przeliczeniowych x przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego).
Do dochodu nie wlicza się:
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
dodatków dla sierot zupełnych,
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
pomocy w zakresie dożywiania,
zasiłków pielęgnacyjnych,
dodatków pielęgnacyjnych,
zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku.
Drugi warunek - powierzchnia zajmowanego lokalu mieszkalnego
Powierzchnia użytkowa mieszkania osoby, która stara się o dodatek, nie powinna przekroczyć odpowiedniej normy, która w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
dla 1 osoby - 35 mkw.
dla 2 osób - 40 mkw.
dla 3 osób - 45 mkw.
dla 4 osób - 55 mkw.
dla 5 osób - 65 mkw.
dla 6 osób - 70 mkw.
Uwaga! Normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego zwiększa się o:
5 mkw. dla każdej kolejnej osoby - w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób niż sześć,
15 mkw., jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Dopuszczalne jest do celów ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przekroczenie powierzchni normatywnej lokalu o 30 proc. Czyli:
dla 1 osoby - 45,5 mkw. (35 mkw. plus 30 proc. przekroczenia),
dla 2 osób - 52 mkw. (40 mkw. plus 30 proc. przekroczenia), itd.
Jednakże dodatek nalicza się na powierzchnię normatywną.
 
Od czego zależy wysokość dodatku
Dodatek mieszkaniowy nie jest przyznawany w pełnej wysokości opłat za mieszkanie, a jego wysokość uzależniona jest od naszego dochodu i ponoszonych wydatków na utrzymanie lokalu.
Aby udokumentować wysokość opłat, należy zliczyć wydatki na czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.
Nie są objęte dofinansowaniem opłaty za prąd i gaz w gospodarstwie domowym.
Jak ubiegać się o dodatek
Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wypełnioną deklarację o dochodach  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach- pokój nr. 3.
Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy potwierdzić u swojego zarządcy budynku.
Składając wniosek należy dołączyć do niego dokumenty stwierdzające:
wysokość dochodów za okres trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, (zaświadczenie z pracy, odcinki od emerytury czy renty, bezrobotny może przynieść zaświadczenie z urzędu pracy, czy jest zarejestrowany i pobiera zasiłek, itp.);
wysokość poniesionych wydatków na mieszkanie w miesiącu, w którym składany jest wniosek;
fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy, w przypadku braku centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody.
Dodatek jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
 
Przepisy dotyczące dodatków mieszkaniowych
* Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm), reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych,
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (DZ.U. z  2001r, poz.1817),
* Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu. (Dz.U. z dnia 22 maja 2013r. poz.589).