Informacja Fundusz Alimentacyjny

Informacja Fundusz Alimentacyjny

Obsługa interesantów w sprawie funduszu alimentacyjnego odbywa się

pokój nr 16 tel./fax: 85 715 25 50 wew. 204


Godziny przyjmowania klientów 7:30-15:30


Kierownik działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

Agata Ignaczuk

pokój nr 17 tel./fax: 85 715 25 50 wew. 203

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują obywatelom polskim, a także cudzoziemcom jeżeli są osobami uprawnionymi. Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, któremu przysługują od rodzica alimenty zasądzone wyrokiem sądu lub wynikające z ugody zawartej przed sądem, pod warunkiem że egzekucja alimentów prowadzona przez komornika jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w skrócie FA) przysługują dziecku do ukończenia przez nie 18 lat. Dziecko pełnoletnie otrzyma świadczenia FA do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w szkole lub w szkole wyższej. Dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, otrzyma świadczenia FA bez względu na wiek. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie, z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Zaświadczenie to należy osobiście uzyskać od komornika prowadzącego egzekucję przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń. W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność potwierdzenia egzekucji. W imieniu niepełnoletnich dzieci z wnioskiem o przyznanie świadczeń z FA występuje rodzic wychowujący dziecko, któremu sąd powierzył opiekę nad dzieckiem. Rodzic ten nie musi samotnie wychowywać dziecka. W każdym przypadku, nawet rodziców dziecka, w stosunku do których sąd nie orzekł rozwodu, rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu dochodów rodziny w stosunku do kryterium dochodowego, kwalifikującego do świadczenia z FA.

Czytaj więcej: ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO