Informacja - Karta Dużej Rodziny

Kategoria: Karta Dużej Rodziny
Opublikowano: środa, 18, czerwiec 2014 07:49
Odsłony: 2242

 

Informacja Karta Dużej Rodziny

Do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny zgodnie z § 10 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych należy dołączyć oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 

1)   w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2)   w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3)  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4)  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5)   w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6)  w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

 

Dokumenty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach:

Pani Joanna Zdrojkowska – pokój nr 2