Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy zawodowego w ramach funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” w Łapach

logo MOPS napis małe   MPiPS logo

Znak sprawy: O.19.2015.UA

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy zawodowego w ramach funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” w Łapach – warsztaty i indywidualne konsultacje dla uczestników projektu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na prowadzenie doradztwa zawodowego i warsztatów w tym zakresie dla 14 uczestników projektu pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia lub socjologia) i ukończone studia podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego lub doradztwa zawodowego

2. wykształcenie wyższe (pedagogika lub psychologia) o specjalności poradnictwo zawodowe lub doradztwo zawodowe

3. doświadczenie w przeprowadzaniu kursów/szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego tym dla młodzieży;

4. znajomość metod i technik poradnictwa zawodowego

5. praktyczna znajomość zagadnień związanych z tematem bezrobocia

6. komunikatywność

7. odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie

Wymagania dodatkowe:
1. wysoki poziom zdolności interpersonalnych;
2. dobra znajomość programów Office i Windows oraz obsługi poczty elektronicznej,
dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków.

Prowadzenie doradztwa zawodowego i warsztatów odbywać się będzie na podstawie umowy zlecenia w okresie od 13.07.2015 r. do 31.12.2015 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego w ilości 48 godz. warsztaty oraz 28 godz. indywidualnych konsultacji

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku doradcy zawodowego:
1. prowadzenie zajęć warsztatowych w zakresie m.in.

  • nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy,
  • przygotowanie do efektywnego poszukiwania pracy poprzez nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z treningiem autoprezentacji

2. indywidualne poradnictwo zawodowe w celu zdiagnozowania potencjału i predyspozycji zawodowych uczestników projektu w tym opracowanie diagnozy potrzeb uczestników projektu systemowego,

3. współpraca z pracownikami socjalnymi i z psychologiem w zakresie planowania i realizacji instrumentów aktywnej integracji, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu systemowego.

4. opracowanie konspektów prowadzonych warsztatów i poradnictwa

5. przygotowanie zestawu materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika zajęć

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

3. dokumenty poświadczające wykształcenie,

4. kwestionariusz osobowy,

5. inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,

6. oświadczenie o stanie zdrowia i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7.oferta cenowa wykonawcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania (oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów).

Kryterium wyboru oferty:

1. kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie doradcy zawodowego.

2. adekwatność doświadczenia i posiadanych umiejętności do proponowanej stawki cenowej.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście lub listownie w sekretariacie pokój nr 21 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 – 100 Łapy (wejście od ulicy Nowej 1) lub przesłać na adres: „Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18-100 Łapy z dopiskiem: „Nabór na stanowisko doradcy zawodowego w ramach projektu pod nazwą „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w terminie do dnia 10.07.2015. do godziny 900

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane. (Liczy się data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach).

Osoby do kontaktu

  1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia
    imię nazwisko: Magdalena Łupińska
  2. W zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej
    imię nazwisko: Marcin Oleksiewicz

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.mopslapy.pl

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1202.).