Nabór na wolne stanowisko pracy do działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

do działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

 

 1. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:
  1. przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne,
  2. prowadzenie kart świadczeń rodzinnych,
  3. wydawanie decyzji administracyjnych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
  4. sporządzanie list płac na świadczenia rodzinne
  5. przyjmowanie wniosków na fundusz alimentacyjny,
  6. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.
 2. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe na kierunku : administracja, prawo, ekonomia
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
  5. nieposzlakowana opinia

 3. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość przepisów związanych z realizacją ww. zadań, a w szczególności przepisów ustaw: Kodeks Postępowania Administracyjnego, o świadczeniach rodzinnych, przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o finansach publicznych
  2. znajomość i obsługa programów komputerowych: pakietu MS Office i umiejętność korzystania z poczty elektronicznej,
  3. wysoka kultura osobista i wysoki stopień komunikatywności,
  4. obowiązkowość, dokładność,
  5. umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych,
  6. umiejętność pracy w zespole,
  7. konsekwencja w realizacji zadań,umiejętność wypracowywania i podejmowania decyzji nawet w trudnych sprawach,
  8.  
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys zawodowy ( CV)
  2. list motywacyjny,
  3. kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  4. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
  6. kwestionariusz osobowy (dostępny na bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl w zakładce „ oferty pracy”,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje,

 5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia 20 stycznia 2016 r. do godz. 14.00

Miejsce : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, ul. Główna 50, - sekretariat

Zamknięta koperta z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach”

 1. Warunki pracy na stanowisku:
  1. pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 3 miesięcy,
  2. wymiar czasu pracy: pełny etat,
  3. miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, ul. Główna 50
  4. czas pracy – 8 godzin dziennie,
  5. wynagrodzenie : zgodnie z przepisami.
 2. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazane terminu, nie będą rozpatrywane ( Liczy się data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach).

Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2135.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.lapy.pl Biuletynu informacji Publicznej ( bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl) , www.mopslapy.pl (w zakładce konkursy i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.

 

Łapy, 07.01.2016 r.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy