OGŁOSZENIE - nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. przemocy w rodzinie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. przemocy w rodzinie

 

1. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:

 1. przyjmowanie i ewidencjonowanie Niebieskich Kart,
 2. udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego,
 3. obsługa organizacyjno - techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 4. koordynacja terminów spotkań Grup Roboczych i kompletowanie dokumentacji z tym związanej,
 5. kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań administracyjnych
 6. opracowywanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 7. podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb w tym tworzenia i realizacja programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia ,

 2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe na kierunku : prawo
 3. doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
 4. znajomość przepisów związanych z realizacją ww. zadań, a w szczególności przepisów prawa tj. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o pieczy zastępczej,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia

 3. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość i obsługa programów komputerowych: pakietu MS Office i umiejętność korzystania z poczty elektronicznej,
 2. wysoka kultura osobista i wysoki stopień komunikatywności,
 3. obowiązkowość, dokładność,
 4. umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. konsekwencja w realizacji zadań,
 7. umiejętność wypracowywania i podejmowania decyzji nawet w trudnych sprawach,
 8. odporność na stres

 4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy ( CV)
 2. list motywacyjny,
 3. kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 6. zaświadczenie potwierdzające pracę w jednostkach samorządu terytorialnego
 7. kwestionariusz osobowy (dostępny na bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl w zakładce „ oferty pracy”,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 11. inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje,
 12. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1202), obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Termin: do dnia 27 czerwca 2016 r. do godz. 9.00

Miejsce : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, ul. Główna 50, - sekretariat

Zamknięta koperta z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw przemocy w rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach”

 

6. Warunki pracy na stanowisku:

 1. pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 3 miesięcy,
 2. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 3. miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, ul. Główna 50
 4. czas pracy – 8 godzin dziennie,
 5. wynagrodzenie : zgodnie z przepisami.

 

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazane terminu, nie będą rozpatrywane ( Liczy się data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach).

Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2135.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.lapy.pl Biuletynu informacji Publicznej ( bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl) , www.mopslapy.pl (w zakładce konkursy i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.

Łapy, 13.06.2016 r.

Załączniki do pobrania:

1. Kwestionariusz osobowy