GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY ŁAPY

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE

ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI

PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY ŁAPY

 

Program rusza już od 1 maja 2015 r.

CEL PROGRAMU: Pomoc finansowa adresowana do osób przewlekle chorych, osób niepełnosprawnych, osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza.

ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU:

 1. Do wydatków poniesionych przez osoby uprawnione na zakup leków zalicza się wydatki na leki zlecone przez lekarza na podstawie recepty.
 2. Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia poniesionych wydatków na leki przysługuje, jeżeli:
 • Miesięczne wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza osobom uprawnionym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekroczyły kwotę 30 zł.
 • Dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj. 1084,00 zł lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego tj. 684,00 zł określonych odpowiednio zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy.
 1. Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na zakup leków zleconych przez lekarza (pierwszego kontaktu lub specjalistę) jest przyznawana w wysokości wydatków poniesionych na ten cel przez osobę uprawnioną lub uprawnionego członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jednak łącznie nie może być wyższa od kwoty:
 • 30% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w przypadku 1 osoby uprawnionej

(tj. 136,80 zł),

 • 40% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w przypadku 2 osób uprawnionych

(tj. 182,40 zł),

 • 60% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w przypadku 3 i większej liczby osób uprawnionych (tj. 273,60 zł).
 1. Co należy zrobić aby otrzymać pomoc?

Aby otrzymać pomoc należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach, ul. Główna 50. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej,
 2. w przypadku osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym – zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty potwierdzające przewlekłą,
 3. w przypadku osób niepełnosprawnych - orzeczenie o niepełnosprawności
 4. oryginał faktury wystawionej przez aptekę, obejmującej jedynie leki wydane na podstawie recepty, zawierającej: dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty,
 5. kserokopię recepty wystawionej na nazwisko osoby uprawnionej obejmującej leki wymienione w fakturze.

 

Więcej informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach.

 

ZAPRASZAMY