Stypendia szkolne 2015/2016

Opublikowano: poniedziałek, 31, sierpień 2015 09:12
Odsłony: 4723

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Łapy:


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456,00 zł netto.

 


 Stypendium nie przysługuje uczniom:

1.     klas zerowych,

2.     którzy nie mieszkają na terenie Miasta i Gminy Łapy

3.     którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).

4.     którzy zostali umieszczeni w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej

Wysokość stypendium dla ucznia lub słuchacza nie może przekraczać kwoty 212 zł miesięcznie.


Stypendium może być przyznane w formie:


Stypendium szkolne realizowane jest poprzez:


Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art. 8 ust. 3-13) za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o:


Do dochodu ustalonego nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie: zaświadczenia z US zawierające informacje o formie opodatkowania, podstawy wymiaru składek, podstawę dowodu opłacania składek ZUS oraz oświadczenie o uzyskanych dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

W przypadku działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku zadeklarowaną w pisemnym oświadczeniu podatnika.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.


Otrzymane stypendium szkolne może być przeznaczone na:

1.     Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie itp.

2.     Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, obowiązującego zgodnie z regulaminem szkoły stroju szkolnego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią.

3.     Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. koszty zakwaterowania, biletów miesięcznych itp.


Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka sportowa, dżinsy, pantofle) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne nie może zostać przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych- pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny.

Wnioskodawca jest zobowiązany rozliczyć się z otrzymanego stypendium przedkładając faktury Vat, bądź też rachunki imienne. Faktury bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. buty, plecak, strój sportowy itp. miały adnotację "szkolne lub "sportowe"

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:


Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 530 zł.

O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach.


Zasiłki szkolne są przyznawane na wniosek:

1.     rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły,

2.     pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły

3.     dyrektora szkoły.

Stypendia i zasiłki szkolne mogą być również przyznawane z urzędu.


Dokumenty niezbędne do przyznania stypendium szkolnego:

1.     Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

2.     Zaświadczenie o dochodach. Sposób udokumentowania dochodu rodziny:

·         Umowa o pracę Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, (jeżeli wniosek składany jest we wrześniu to wymagane jest zaświadczenie za sierpień).

·         Działalność gospodarcza - zaświadczenie z US zawierające informacje o formie opodatkowania, podstawę wymiaru składek, podstawę dowodu opłacania składek ZUS oraz oświadczanie o uzyskanych dochodach

·         Emerytura lub renta odcinek renty/ emerytury /świadczenia przedemerytalnego/ decyzja z ZUS

·         Decyzja z MOPS w sprawie przyznania: zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku stałego, dodatku mieszkaniowego, zasiłku okresowego.

·         Alimenty (otrzymywane dobrowolnie lub w wyniku egzekucji). Kserokopia wyroku zasądzającego wielkość alimentów, ewentualnie przekazy, (decyzja MOPS - Fundusz alimentacyjny).

·         Oświadczenie (zaświadczenie) z urzędu pracy o rejestracji oraz ewentualnie wysokość pobieranego zasiłku dla bezrobotnych.

·         Gospodarstwo rolne- zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa w ha przeliczeniowych oraz ewentualnie dowód opłacania składki KRUS za III kwartał. W przypadku wydzierżawienia gospodarstwa rolnego wymagana jest umowa dzierżawy potwierdzona notarialnie.

·         Inne dochody - np.: stypendia, praktyki szkolne - zaświadczenia ze szkoły i uczelni. Praca dorywcza lub za granicą - oświadczenie.

wniosek na stypendia szkolne 2015/2016