Informacja Świadczenia Rodzinne

Informacja Świadczenia Rodzinne

Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych odbywa się

pokój nr 16 tel./fax: 85 715 25 50 wew. 204


Godziny przyjmowania klientów 7:30-15:30


Kierownik działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

Agata Ignaczuk

pokój nr 17 tel./fax: 85 715 25 50 wew. 203

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dokumentami przekazuje się do marszałka województwa. Powyższe odnosi się do sytuacji, w której co najmniej jeden z członków rodziny wnioskodawcy nie mającego dotąd przyznanego prawa do świadczeń rodzinnych w momencie składania wniosku przebywa poza granicami RP, na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Dotyczy to wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a także tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. następujących państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stosuje się w szczególności do osób przemieszczających się w związku z podjęciem zatrudnienia lub działalności na własny rachunek w innym państwie.

Przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie stosuje się w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zwanego dalej "wnioskiem o zasiłek rodzinny". Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

Czytaj więcej: POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazania-mi: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Czytaj więcej: SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo nad osobą legitymującą orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj więcej: ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • osobie, która ukończyła 75 lat

Czytaj więcej: ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazowo w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, nie stosuje się tego do osób będących prawnym lub faktycznym opiekunem dziecka a także do osób, które przysposobiły dziecko.