ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł. W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (77 zł) przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.Składając wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego należy udokumentować dochody za rok 2012. Jednak jeżeli osoba utraciła dochody, osiągane w 2012 roku ma prawo ubiegać się o uwzględnienie tej utraty.

W przypadku utraty dochodu prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na wniosek osoby na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się pomniejszonego o utracony dochód. Przez utratę dochodu należy rozumieć utratę dochodu spowodowaną:

 1. Uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 2. Utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 3. Utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło
 4. Utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 5. Wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art.14a ust.1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie gospodarczej (Dz.Uz2013rpoz.672,675 i 983)
 6. utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

Jeżeli osoba uzyskała dochody po roku bazowym (tj.2012r) , ma obowiązek powiadomić o tym fakcie. Przez uzyskanie dochodu określa się uzyskanie dochodu spowodowane:

 1. Zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2. Uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 3. Uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło
 4. Uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego , nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty , renty rodzinnej lub renty socjalnej , z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 5. Rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowejPrawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka
 3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:
  1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje
  2. ojciec dziecka jest nieznany
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
  4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 3. 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;Dodatki do zasiłku rodzinnego:

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki. Przyznanie dodatków do zasiłku uzależnione jest od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej się. Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki do zasiłku rodzinnego:

 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 6. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 7. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
 8. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu do szkoły