Kolejne odwiedziny seniorów w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie

Kolejne odwiedziny seniorów w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

                Uczestnicy klubu seniora „ Po drugiej stronie tęczy” działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach w swoich działaniach z zakresuwolontariatu (jest to jedno z kluczowych funkcji organizowania społeczności lokalnej w ramach pracy socjalnej)odwiedzają chorych w szpitalu, biorą udział we wszystkich akcjach organizowanych przez MOPS w Łapach. Co sezon przygotowują przedstawienia sceniczne i w ten sposób rozweselają łapską społeczność. Nie zapominają nigdy o ludziach starszych, schorowanych, przebywających w DPS w Uhowie. Przyjeżdżają do pensjonariuszy, aby pobyć z nimi, pośpiewać i za każdym razem wywołać uśmiech na ich twarzach. Przedstawienie „Książę szuka żony” bardzo podobało się domownikom, za co bardzo w imieniu wszystkich podziękował przewodniczący mieszkańców DPS.

Czasami tak niewiele trzeba - odrobina dobrej woli, chęć bycia wolontariuszem, zauważenie potrzeb drugiego człowieka - aby sprawić komuś radość….

Starszy pracownik socjalny A. Łupińska

Specjalista pracy socjalnej M. Busłowska