Zapytanie Ofertowe zakup sprzętu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                   

Ul. Główna 50                                                                                                                                 

18-100 Łapy

NIP 966-05-91-331

Tel: 85 715 25 50

Znak sprawy: O.26.6.2016.MO                                                                 Łapy, dnia: 26.10.2016r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Zamawiający Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia:

„Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki na potrzeby MOPS w Łapach”

 1. Termin realizacji zamówienia: listopad 2016r.
 2. Okres gwarancji: 24 miesiące do dnia protokolarnego odbioru sprzętu.
 3. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto za realizację całego zamówienia lub jednej z jego części.
 4. Przedmiotem zamówienia jest:

Czytaj więcej: Zapytanie Ofertowe zakup sprzętu

Zapytanie Ofertowe

Informacja o udzieleniu zamówienia 

 

 

 

W związku z informacjami od oferentów, Zamawiający dopusza dostarczenie komputerów przenośnych DELL z systemem operacyjnym Microsoft Windows w wydaniu profesional

 

Znak sprawy: O.26.5.2016.ŁR                                                                  Łapy, dnia: 23.09.2016r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Zamawiający Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia:

„Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby MOPS w Łapach”

 1. Termin realizacji zamówienia: do 30 października 2016r.
 2. Okres gwarancji: 24 miesiące od dnia protokolarnego odbioru sprzętu.
 3. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto za realizację całego zamówienia.
 4. Przedmiotem zamówienia jest:

Komputery – 2 szt.

Laptop Dell Vostro 3559 i5-6200U/4GB/DVD-RW/1000/Win10X R5 M315

 • Procesor: Intel Core i5-6200U (2 rdzenie, od 2.3 GHz do 2.8 GHz, 3 MB cache)
 • Pamięć: 4 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)
 • Dysk: 1000 GB SATA 5400 obr.
 • Grafika: AMD Radeon R5 M315, + Intel HD Graphics 520
  • Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)
  • Microsoft Office 2016 dla użytkowników domowych i małych firm (Word, Excel, Power Point, Outlook, OneNote)

 

Komputer PC – 1 szt.

 • PC Dell Vostro 3902 i5 - 460/4GB/500/DVD-RW/Win10X
 • Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)
 • Intel Core i5-4460 (4 rdzenie, od 3.20 GHz do 3.40 GHz, 6 MB cache)
 • Grafika: Intel HD Graphics 4600
 • Pamięć: 4 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz)
 • Dysk: 500 GB SATA 7200 obr.
 1. Czytaj więcej: Zapytanie Ofertowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamwówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 93823-2016 z dnia 2016-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łapy
Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w Płonce Kościelne i Łupiance Starej na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2016/2017. Od dn: 02.09.2016 - 29.06.2017r. do: Zespół Szkół w Płonce...
Termin składania ofert: 2016-07-01

Łapy: Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w Płonce Kościelne i Łupiance Starej na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2016/2017.
Numer ogłoszenia: 169973 - 2016; data zamieszczenia: 01.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93823 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, ul. Główna 50, 18-100 Łapy, woj. podlaskie, tel. 85 715 25 50, 715 27 18, faks 85 715 25 50.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Gminy Łapy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w Płonce Kościelne i Łupiance Starej na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2016/2017..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w Płonce Kościelne i Łupiance Starej na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2016/2017. Od dn: 02.09.2016 - 29.06.2017r. do: Zespół Szkół w Płonce Kościelnej 90 obiadów dziennie. Płonka Kościelna 47 18-100 Łapy Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 20 obiadów dziennie Łupianka Stara 18-100 Łapy Gorący posiłek winien składać się z: I dania (zupa) 500g. gramatura nie mniej niż 500 ml i kaloryczność nie mniej niż 400 kcal, II dania 500 g. gramatura nie mniej niż 500 gram i kaloryczność nie mniej niż 700 kcal w tym: ziemniaki, kasza, ryż, makaron - nie więcej niż 200 g, mięso-ryba nie mniej niż 200g, surówka nie mniej niż 150g -180 g kompotu gramatura nie mniej niż 250 ml. Zamawiający planuje, że: - dziennie należy dostarczyć 110 obiadów, - w roku szkolnym 2016 - 2017 (od września do czerwca) należy dostarczyć około 21010 obiadów, tj. 110 obiadów x 191 dni. Do Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej należy dostarczyć 90 szt. posiłków dziennie. Do Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej należy dostarczyć 20 szt. posiłków dziennie. (W przypadku, gdy łączna dostawa obiadów będzie mniejsza niż planowane 21010 szt. przez zamawiającego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu) Odchylenie od wskazanej ilości posiłków, w trakcie trwania umowy może wahać się na poziomie +/- 30% ilości sztuk całego zamówienia, Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów danego dnia według frekwencji uczniów. Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów upoważniony pracownik szkoły zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 9: 00 danego dnia. Dostawa obiadów będzie odbywać się począwszy od dnia 02 września 2016 r. do 29 czerwca 2017 r. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki. Posiłki należy dostarczać w określonym harmonogramie do Szkoły w Płonce Kościelnej o godzinie 09:20 - pierwsze danie (zupa); o godz. 11:30 drugie danie z kompotem, zaś do Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej cały dwudaniowy posiłek o godz.: 11:00. Wraz z posiłkami przeznaczonymi do Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej Wykonawca dostarczy na własny koszt plastikowe, jednorazowe: talerze, sztućce, miski na zupę i kubki na kompot, w ilości odpowiadającej ilości posiłków w danym dniu. W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, dostawa obiadu odbędzie się o innej godzinie - po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DOBROSMAK Marzena Granaszewska, Jeńki 99, 18-218 Sokoły, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150767,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 130262,00

 • Oferta z najniższą ceną: 130262,00 / Oferta z najwyższą ceną: 138121,30

 • Waluta: PLN .

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - obiady

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonegona Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w Płonce Kościelne i Łupiance Starej na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2016/2017.”

 

 

zawiadomienie o wyborze oferty - obiady

Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w Płonce Kościelne i Łupiance Starej na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2016/2017

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Łapy: Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w Płonce Kościelne i Łupiance Starej na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2016/2017.
Numer ogłoszenia: 93823 - 2016; data zamieszczenia: 20.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach , ul. Główna 50, 18-100 Łapy, woj. podlaskie, tel. 85 715 25 50, 715 27 18, faks 85 715 25 50.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Gminy Łapy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w Płonce Kościelne i Łupiance Starej na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2016/2017..

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w Płonce Kościelne...

ROZSTRZYGNIECIE POSTĘPOWANIA - Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki na potrzeby MOPS w Łapach w celu realizacji programu Rodzina 500+

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu cenowym

Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki na potrzeby MOPS w Łapach w celu realizacji programu Rodzina 500+.

Rozstrzygnięcie postępowania do pobrania w JPG

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki na potrzeby MOPS w Łapach w celu realizacji programu Rodzina 500+

500rodzina

Znak sprawy: O.26.3.2016.ŁR                                                                  Łapy, dnia: 09.03.2016r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia:

„Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki na potrzeby MOPS w Łapach w celu realizacji programu Rodzina 500+”

 1. Termin realizacji zamówienia: do 25 marca 2016r.
 2. Okres gwarancji: 24 miesiące do dnia protokolarnego odbioru sprzętu.
 3. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto za realizację całego zamówienia lub jednej z jego części.
 4. Przedmiotem zamówienia jest:

Część I - Komputery 4 szt.

Notebook DELL Inspiron i5-5200U, RAM 4 GB, Matryca o przekątnej 15,6`` HD+, HDD 500GB HD5500, Grafika R7M265 - 2 GB. DVD

System operacyjny Microsoft Windows 8.1 PL potwierdzony stosownymi licencjami po jednej dla każdego komputera.

Każdy komputer musi być wyposażony w mysz bezprzewodową Logitech M175

Część II – Kserokopiarka.

Kserokopiarka 1 szt. Canon IR 2520, monochromatyczna, automatyczny duplex,

Interfejs Ethernet (100Base-TX/10Base-T), 1 port USB Host I/F 2.0, 1 port USB Device 1.0

Wraz z kserokopiarką należy dostarczyć i zainstalować fabrycznie nowy oryginalny toner Canon C-EXV 33.

Dostawa pierwsze uruchomienie urządzenia na koszt wykonawcy.

 1. Inne istotne warunki zamówienia

- dostawa sprzętu wymienionego w pkt.5 nastąpi po podpisaniu umowy z wyłonionym dostawcą bądź dostawcami.   

- dostawa do budynku MOPS w Łapach ul. Główna 50 zamówionych artykułów na koszt wykonawcy

- dopuszcza się składanie ofert częściowych dla części I, części II bądź obu jednocześnie. W załączonym do zapytania formularzu ofertowym w pkt.12.6 należy wskazać cześć zamówienia której oferta dotyczy.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 – 100 Łapy (wejście od ulicy Nowej) pokój nr 21 (sekretariat) do dnia 17.03.2016r. do godziny 9:00

 1. Termin otwarcia ofert 17.03.2016r.
 2. Warunki płatności: przelewem po wystawieniu faktury VAT za zakupione artykuły w terminie do 21 dni od wystawienia faktury VAT

10.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Łukasz Roszkowski tel. 85 715 25 50 wew.210 lub 85 715 27 18 wew. 210

11.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w wyznaczonym terminie w języku polskim.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Całosć oferty do pobrania TUTAJ w PDF